Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

-        tunnistaa osallisuuden merkityksen kansalaisyhteiskunnassa

-        tunnistaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja

-        erotella yhteisösosiaalityön lähtökohtia ja periaatteita

-        käyttää erilaisia osallistavia työmenetelmiä.

Sisältö

Kansalaisyhteiskunta, kansalaistoiminta, vaikuttaminen, osallisuus, yhteisöt, yhteisösosiaalityö.

Suoritustapa ja arviointi

Kontaktiopetus, oppimistehtävät/ tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- arvioida kriittisesti osallisuuden mahdollisuuksia ja esteitä kansalaisyhteiskunnassa

- valita perustellusti yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja

- arvioida kriittisesti yhteisösosiaalityön lähtökohtia ja periaatteita

- käyttää  perustellusti tilanteeseen sopivia osallistavia työmenetelmiä

3

- tunnistaa osallisuuden mahdollisuuksia ja esteitä kansalaisyhteiskunnassa

- tietää yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja

- jäsentää yhteisösosiaalityön lähtökohtia ja periaatteita

- vertailla erilaisia osallistavia työmenetelmiä

1

- kuvata osallisuuden merkitystä kansalaisyhteiskunnassa

- tunnistaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja

- kuvata yhteisösosiaalityön lähtökohtia ja periaatteita

- tunnistaa erilaisia osallistavia työmenetelmiä

Opiskelumateriaali

Roivainen, I., Nylund, M., Korkiamäki, R. & Raitakari, S. (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS-kustannus.

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels