Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- jäsentää ikääntymistä psykososiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä

- arvioida ikääntyneen sosiaalista toimintakykyä ja tunnistaa tuen tarpeita

- kuvata ikääntyneiden palvelujärjestelmää

- tarkastella ja käsitellä ikääntyneiden erityiskysymyksiä

- perustella sosiokulttuuristen työmuotojen käyttömahdollisuuksia

Sisältö

Ikääntyminen psykososiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, ikääntyneiden palvelut ja sosiokulttuurinen työ.

Suoritustapa ja arviointi

Kontaktiopetus, tentti, moniammatillinen ikääntyneisiin liittyvä teemapäivä.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- analysoida ikääntymistä psykososiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä

- tunnistaa ikääntyneen sosiaalisen toimintakyvyn ja tuen tarpeiden yleisiä ja yksilöllisiä piirteitä

- arvioida kriittisesti ikääntyneiden palvelujärjestelmää yksilön ja yhteiskunnan kannalta

- tarkastella kriittisesti ikääntyneiden erityiskysymyksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta

- perustella sosiokulttuuristen työmuotojen soveltumista eri tilanteisiin

3

- jäsentää ikääntymistä psykososiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä

- tunnistaa ikääntyneen sosiaalisen toimintakyvyn ja tuen tarpeiden yleisiä piirteitä

- kuvata ikääntyneiden palvelujärjestelmää

- jäsentää ikääntyneiden erityiskysymyksiä

- vertailla sosiokulttuuristen työmuotojen soveltumista eri tilanteisiin

1

- kuvata ikääntymistä psykososiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä

- kuvailla  ikääntyneen sosiaaliseen toimintakykyyn ja tuen tarpeeseen liittyviä tekijöitä

- kuvata pääpiirteittäin ikääntyneiden palvelujärjestelmää

- tunnistaa ikääntyneiden erityiskysymyksiä

- tunnistaa sosiokulttuurisia työmuotoja lähdeaineiston pohjalta

Opiskelumateriaali

Marin, M. & Hakonen, S. (toim.) 2003. Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa. Juva, PS-kustannus.

Kurki, L. 2007. Innostava vanhuus. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab.

  • No labels