Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa analysoida yhteiskunnallista huono-osaisuutta ja epätasa-arvoa tuottavia rakenteita ja prosesseja

- toimi asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti yksilö-, ryhmä- ja yhteisötason muutostyössä

- kykenee sosiaalialan ammatillisuuden edellyttämään eettiseen reflektioon

- osaa toimia arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa

- tuo esiin sosiaalialan näkökulmia moniammatillisessa yhteistyössä.

  • No labels