Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää perhetyön luonteen sosiaalialan työmuotona ennaltaehkäisevässä sekä lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa

- tiedostaa arki- ja perhelähtöisyyden merkityksen toiminnan perustana

- harjaantuu tukemaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia perheitä ja toimimaan perheiden läheisverkostoissa osallisuuttaan tukien

- ymmärtää perhetyöhön liittyvän tuen ja kontrollin problematiikkaa

- on harjaantunut tunnistamaan perheen tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ja edistämään perheen hyvinvointia sosiaalisen asiantuntijana

- harjaantuu toimimaan moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa.

Sisältö

Perhetyö sosiaalialan työmuotona ja lapsen edun turvaajana, perhetyön käsitteellinen ja toiminnallisen hajanaisuus, perhetyössä toimimisen monet kehykset, perhetyön tilannekohtaisuus, perhetyössä käytettäviä työ- ja arviointimenetelmiä, perheväkivalta, perhetyössä kohdattavia haasteita.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoivat luennot, itsenäinen työskentely, tentti/oppimispäiväkirja, opintokäynnit

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- kehittää perhetyötä arki- ja perhelähtöisyyden näkökulmasta

- tarkastelee moniammatillisen yhteistyöverkoston toimintaa kriittisesti

- analysoi tuen ja kontrollin problematiikkaa

- kommentoi ja perustelee perhetyön luonnetta sosiaalialan työmuotona ennaltaehkäisevässä sekä lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa

3

- analysoi arki- ja perhelähtöisyyttä toiminnan perustana

- vertailee  (tekee johtopäätöksiä) moniammatillisen yhteistyöverkoston toimintaa perheen hyvinvoinnin näkökulmasta

- tunnistaa tuen ja kontrollin ristiriidan ja osaa antaa esimerkkejä siitä

- löytää tukimuotoja erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille ja osaa tarkastella niiden sopivuutta perhe- ja asiakaslähtöisesti

1

- antaa esimerkkejä arki- ja perhelähtöisestä toiminnasta

- nimeää moniammatillisen yhteistyöverkoston toimintaan liittyviä tekijöitä

- tunnistaa tuen ja kontrollin ristiriidan

- määrittelee perhetyön luonnetta sosiaalialan työmuotona

- löytää tukimuotoja erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille

- tunnistaa perheen tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä

Opiskelumateriaali

Heino, T. 2008. Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset. Selvitys lastensuojelun kehittämisohjelmalle. Työpapereita 9/2008. Helsinki: Stakes.

Hokkanen, L. & Sauvola, M. (toim.) 2006. Puhumattomat paikat. Puheenvuoroja perheestä. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja. 22. 2006.

Jallinoja, R. 2010. Vieras perheessä.  Helsinki: Gaudeamus.

Järvinen, R., Lankinen, A., Taajamo, T., Veistilä & M. Virolainen, A. 2007. Perheen parhaaksi, perhetyön arkea. Helsinki: Edita.

Myllärniemi, A. 2007. Lastensuojelun avohuollon ammattikäytäntönä – jäsennyksiä perhetyöstä toimintatutkimuksen valossa. Heikki Waris -instituutti. 6/2007. Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja.

Muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

  • No labels