Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- soveltaa johtamiseen ja toimintojen organisointiin liittyviä peruskäsitteitä, teorioita ja toimintamalleja

- arvioida ja kehittää työyhteisön toimintaa

- analysoida ihmisen ja työyhteisön hyvinvointiin vaikuttavia asioita

- soveltaa tietämystään oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi

- arvioida ja kehittää yhteisöviestintää osana työyhteisön toimintaa ja tavoitteita

- hyödyntää suunnitelmallisesti yhteisöviestinnän  välineitä omassa toiminnassaan ja työssään

- toimia yritteliäästi ja yrittäjämäisesti omassa työssään ja työyhteisössään

- tehdä realistisen liiketoimintasuunnitelman.

  • No labels