Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämän moduulin suoritettuasi osaat kehittämis- ja tutkimusmenetelmien perusteet sekä osaat hankkia ja käsitellä tutkimus- ja

kehittämistoimintaan liittyvää informaatiota, lisäksi hallitset tutkivan kirjoittamisen perusteet. Moduulin suoritettuasi ymmärät laadullisen ja

määrällisen tutkimusprosessin menetelmiä sekä osaat noudattaa hyvää tieteellistä käytännettä ja välttää sen loukkauksia. Osaat toimia

asiantuntijana työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämisosaamista ihmisten hyvinvointiin alueellisesti,

kansallisesti ja kansainvälisesti ja valmistaudut toteuttamaan opinnäytetyön työelämä- tai hanketoimijan toimeksiantona.

Kompetenssit: oppimisen taidot, innovaatio-osaaminen, päätöksenteko-osaaminen, työyhteisöosaaminen

  • No labels