Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aineiston käsittely (litterointi, koodaus), laadullisen analyysin perusteet (sisällönanalyysi), tilastollisen analyysin perusteet (SPSS), tulosten tulkinta ja johtopäätökset, tutkimuksen luotettavuus

  • No labels