Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

47YOMT004 ICT-MATEMATIIKKA 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee lauselogiikan laskuoperaatiot ja osaa soveltaa lauselogiikkaa tietoteknisissä ongelmissa
  • hallitsee joukko-opin perusoperaatiot
  • ymmärtää relaatiotietokantojen ja joukko-opin yhteyden
  • tuntee erilaisia lukujärjestelmiä
  • hallitsee lukujärjestelmämuunnokset
  • hallitsee keskeisimmät digitaalisen tiedon esittämistavat
  • osaa algoritmien perusteet.

Sisältö

Lauselogiikka, joukko-oppi ja relaatio, lukujärjestelmät, digitaalisen tiedon esittäminen, algoritmien perusteet.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, oppimistehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: Kurssikoe opntojakson materiaaliin perustuen
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels