Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää anatomian ja fysiologian ja kansanterveystieteen perusteet terveysalan asiantuntijuuden

lähtökohtina

- tietää anatomian ja fysiologian perusteet

- osaa hengitys- ja verenkiertoelimistön anatomian ja fysiologian

- tietää yleisimpien kansansairauksien ja tartuntatautien esiintymisen maailmassa

- ymmärtää kansansairauksien ja tartuntatautien ehkäisemisen kansanterveydellisen merkityksen.

- tutustuu fysioterapeutin työhön

- harjaantuu kohtaamaan asiakkaita ja kehittyy vuorovaikutustaidoissa heidän kanssaan monikulttuurisissa yhteyksissä

- tietää sähköisen rakenteisen kirjaamisen perusperiaatteet

- tietää fysioterapiaa ohjaavat lait ja säädökset sekä eettiset periaatteet

- osaa käyttää eri tiedonhakukanavia tiedon etsimiseen

- oppii suunnittelemaan oman oppimispolkunsa (HOPS)

- tietää fysioterapian historiallisen kehittymisen ja kansainväliset yhteydet

- ymmärtää fysioterapiatieteen lähtökohdat osana kuntoutus- ja terveystieteitä

- tuntee kestävän kehityksen peruskäsitteet ja ymmärtää niiden merkityksen

- ymmärtää ICF:n merkityksen sosiaali- ja terveysalalla

- tietää fysioterapian kompetenssit

Sisältö

Anatomia ja fysiologia 4 op: Solun ja erilaisten kudosten rakenteet ja niiden tehtävät, ruoansulatus-, virtsaneritys- ja

umpieritysjärjestelmä, aistitoiminnot, lymfaattinen järjestelmä, hengitys- ja verenkiertoelimistön anatomia ja fysiologia

Kansanterveystiede 1 op: Epidemiologiset mittaluvut kansansairauksissa ja tartuntataudeissa, hygienia ja aseptiikka

fysioterapiatyössä, kansansairauksien ja tartuntatautien ehkäiseminen
Asiakastyön perusteet 3 op: Lait ja säädökset, eettiset periaatteet, asiakkaiden kohtaaminen ja vuorovaikutus, rakenteinen kirjaaminen. Fysioterapian kompetenssit, ICF, fysioterapian historiallinen kehittyminen, kansainväliset yhteydet, kestävän kehityksen perusteet, oma portfolio.

 

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa ja verkko-opiskelussa. Tentti.  Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-        kuvaa solun ja erilaisten kudosten rakenteet ja osaa listata niiden tehtävät liittyen elinjärjestelmiin

-        kuvaa ruoansulatus-, virtsaneritys- ja umpieritysjärjestelmän sekä aistitoiminnot ja lymfaattisen järjestelmän toiminnot

-        tarkastelee kriittisesti kansansairauksien ja tartuntatautien esiintymistä maailmassa sekä kansansairauksien ja tartuntatautien ehkäisemistä epidemiologisia mittalukuja hyödyntäen

-        tarkastelee kriittisesti hygienian ja aseptiikan toteutumista fysioterapiatyössä

-        havaitsee reflektoinnin pohjalta omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan asiakkaiden kohtaamisessa monikulttuurisissa yhteyksissä

-        tarkastelee kriittisesti fysioterapeutin työtehtäviä

-        tarkastelee kriittisesti sähköisen rakenteisen kirjaamisen perusperiaatteita

-        tarkastelee kriittisesti fysioterapiaa ohjaavien lakien ja säädösten sisältöä sekä eettisiä periaatteita

-        osaa perustellusti kertoa omat fysioterapian kompetensseihin liittyvät kehittymisalueensa sekä keinot kehittymiselle

-        pystyy osoittamaan, miten käyttäisi ICF:ää

-        tarkastelee kriittisesti eri tiedonhakukanavien luotettavuutta

-        analysoi ja kehittää suunnittelemaansa oppimispolkua

-        tarkastelee kriittisesti fysioterapian historiallisen kehittymisen vaiheita ja kansainvälisiä yhteyksiä

-        tarkastelee kriittisesti fysioterapiatieteen lähtökohtia osana kuntoutus- ja terveystieteitä

-        tarkastelee kriittisesti kestävän kehityksen peruskäsitteitä ja niiden merkityksiä

Taso 3 Opiskelija

-        nimeää solun ja erilaisten kudosten rakenteet ja listata niiden tehtävät

-        nimeää ruoansulatus-, virtsaneritys- ja umpieritysjärjestelmään rakenteet sekä aisteihin ja lymfaattiseen järjestelmään

-        tunnistaa hengitys- ja verenkiertoelimistön anatomiset rakenteet ja selittää niiden fysiologisen toiminnan

-        selittää yleisimmin käytettävät epidemiologiset mittaluvut kansansairauksissa ja tartuntataudeissa.

-        kuvaa hygienian ja aseptiikan tärkeyden fysioterapiatyössä

-        reflektoi asiakkaiden kohtaamista ja kehittymistään vuorovaikutustaidoissa heidän kanssaan monikulttuurisissa yhteyksissä

-        kuvaa fysioterapeutin työtehtäviä

-        kuvaa sähköisen rakenteisen kirjaamisen perusperiaatteet

-        kuvailee fysioterapiaa ohjaavien lakien ja säädösten sisältöä sekä eettisiä periaatteita

-        pystyy arvioimaan omaa osaamistaan suhteessa fysioterapian kompetensseihin

-        ymmärtää ICF:n tuoman hyödyn fysioterapiassa

-        soveltaa eri tiedonhakukanavia tiedon etsimiseen

-        kuvailee oman oppimispolkunsa

-        kuvaa fysioterapian historiallisen kehittymisen vaiheita ja kansainvälisiä yhteyksiä

-        kuvailee fysioterapiatieteen lähtökohdat osana kuntoutus- ja terveystieteitä

-        kuvaa kestävän kehityksen peruskäsitteet ja niiden merkityksen

Taso 1 Opiskelija

-        yhdistää valmiiksi annetut latinan ja suomenkieliset anatomiset termit anatomisiin kuviin ja malleihin liittyen solun ja erilaisten kudosten rakenteisiin ja niiden tehtäviin

-        yhdistää valmiiksi annetut latinan ja suomenkieliset anatomiset termit anatomisiin kuviin ja malleihin liittyen ruoansulatus-, virtsaneritys- ja umpieritysjärjestelmään sekä aisteihin ja lymfaattiseen järjestelmään

-        osaa nimetä hengitys- ja verenkiertoelimistön anatomiset rakenteet ja esittää niiden fysiologisen toiminnan

-        tunnistaa epidemiologiset mittaluvut kansansairauksissa ja tartuntataudeissa, muistaa hygienian ja aseptiikan

tärkeyden fysioterapiatyössä.

-        kohtaa asiakkaita ja kehittyy vuorovaikutustaidoissa heidän kanssaan monikulttuurisissa yhteyksissä

-        listaa fysioterapeutin työtehtäviä

-        luettelee sähköisen rakenteisen kirjaamisen perusperiaatteet

-        luettelee fysioterapiaa ohjaavat lait ja säädökset sekä eettiset periaatteet

-        osaa nimetä fysioterapian kompetenssit ja niihin esimerkkejä

-        tietää ICF:n kuuluvat osiot pääpiirteissään

-        käyttää useita tiedonhakukanavia tiedon etsimiseen

-        nimeää oman oppimispolkunsa vaiheet

-        listaa fysioterapian historiallisen kehittymisen vaiheita ja kansainvälisiä yhteyksiä

-        luettelee fysioterapiatieteen lähtökohdat osana kuntoutus- ja terveystieteitä

-        nimeää kestävän kehityksen peruskäsitteet ja selittää niiden merkityksen

Opiskelumateriaali

Fysioterapian eettiset periaatteet. Fysioterapianimikkeistö (http://koodistopalvelu.stakes.fi)Ydintieto-opas (www.stm.fi)

http://www.wcpt.org/common/docs/WCPTPolicies.pdf

Löfman, A. 1993. Lääkitysvoimistelijasta fysioterapeutiksi. Forssa: Forssan Kirjapaino.

Niikko, A. 2001. Portfolio oppimisen avartajana. Tampere: Tammer-Paino (Tai vastaava portfoliotyöskentelyä

käsittelevä teos).

Mansikkamäki, T. (toim.) 2003. Polkuja fysioterapian tulevaisuuteen. Suomen Fysioterapeuttiliiton 60-

vuotisjuhlajulkaisu. Painotalo Auranen.

Talvitie, U. 1991. Lääkintävoimistelijan työn kehitysvaiheita: fysioterapian kohteen ja menetelmien muuttuminen ja

  • No labels