Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa soveltaa fysioterapian keskeisiä tietokantoja monipuolisesti asiantuntijuutensa kehittämisessä

- osaa arvioida hankkimaansa tietoa kriittisesti

- osaa käyttää ohjatusti sähköistä potilasasiakirjajärjestelmää fysioterapian rakenteisessa kirjaamisessa

- ymmärtää asiakkaan ja kuntoutujan asiantuntijuuden merkityksen fysioterapian palvelutapahtumassa

- työskentelee vastuullisesti, taloudellisesti ja tuloksellisesti moniammatillisissa ryhmissä

- osaa analysoida itsensä johtamisen toteutumista ammatillisessa toiminnassaan.

Sisältö

Tiedonhankinta, tiedon kriittinen arviointi, tiedon tuottaminen, fysioterapian ja kuntoutuksen tavoitteiden laatiminen ja

seuranta, fysioterapian dokumentointi, taloudellinen, vastuullinen ja tuloksellinen toiminta (sosiokulttuurinen kestävä

kehitys), itsensä johtaminen (opintosuunnittelu, tutorointi).

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopinnoissa, verkko-opiskelu, essee. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-        tarkastelee kriittisesti löytämänsä tiedon luotettavuutta ja hallitsee fysioterapian keskeisten tietokantojen käytön

-        kykenee tuottamaan luotettavaa tietoa löytämiensä tietolähteiden pohjalta ja kehittää sen avulla asiantuntijuuttaan

-        osaa käyttää rakenteista kirjaamista sähköisessä dokumentoinnissa

-        kykenee itsenäisesti asettamaan selkeät ja ymmärrettävät asiakaslähtöiset fysioterapian ja kuntoutumisen tavoitteet

-        hahmottaa laajasti asiakkaan/kuntoutujan asiantuntijuuden kuntoutuspalveluissa

-        kykenee vastuulliseen, taloudelliseen ja tulokselliseen toimintansa tarkasteluun (kestävä kehitys)

-        osaa analysoida kriittisesti oman ammatillisuutensa kehittymistä

Taso 3 Opiskelija

-        kykenee käyttämään monipuolisia tiedonhankintatapoja ja tarkastelemaan löytämänsä tiedon luotettavuutta

-        tuottaa tietoa löydöksien pohjalta

-        hallitsee rakenteisen kirjaamisen käytön periaatteet asiakastyössä

-        osaa ohjatusti käyttää sähköistä potilasasiakirjajärjestelmää

-        osaa laatia asiakaslähtöisiä fysioterapian ja kuntoutuksen tavoitteita

-        hahmottaa asiakkaan/kuntoutujan asiantuntijuuden kuntoutuspalveluissa

-        ymmärtää vastuullisen, taloudellisen ja tuloksellisen toiminnan merkityksen (kestävä kehitys)

-        hahmottaa omaa ammatillista kehittymistään

Taso 1 Opiskelija

-        käyttää erilaisia tiedonhankintakeinoja

-        ymmärtää, miten tietoa tuotetaan mutta tiedon yhdistämisessä ja kuvaamisessa on vielä puutteita

-        hallitsee rakenteisen kirjaamisen pääperiaatteet ja sen rakenteen

-        osaa ohjatusti laatia fysioterapian tavoitteita

-        osaa kuvata,  mitä vastuullinen, taloudellinen ja tuloksellinen toiminta fysioterapiassa on

-        osaa ohjatusti hahmottaa ammatillista kehittymistään

Opiskelumateriaali

Järvikoski, A., Hokkanen, L. & Härkäpää, K. (toim.) 2009. Asiakkaan äänellä. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 80.

Helsinki: Yliopistopaino.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

  • No labels