Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa keskushermoston rakenteen ja sen eri osien pääasialliset tehtävät

- ymmärtää hermon rakenteen ja toiminnan

- osaa tärkeimmät alaraajan lihaksia hermottavat lannepunoksen ja ristipunoksen ääreishermot suomeksi ja latinaksi ja

tietää lihakset, joita ääreishermot hermottavat

- osaa tärkeimmät yläraajan lihaksia hermottavat hartiapunoksen ääreishermot suomeksi ja latinaksi ja tietää lihakset,

joita ääreishermot hermottavat

-osaa selittää ja analysoida liikkeen synnyn yksilön, tehtävän ja ympäristön vuorovaikutuksena

- ymmärtää aistitoimintojen merkityksen asennon ja liikkumisen hallintaan

- osaa selittää, mistä asennonhallinta muodostuu, miten sen häiriöt ilmenevät asiakkaan toimintakyvyssä ja miten häiriöitä voidaan analysoida.

Sisältö

Keskus- ja ääreishermoston anatomia, fysiologia ja fysioterapian perusteet: Keskushermosto, ylä- ja alaraajojen sekä

vartalon päähermot, hermon rakenne ja toiminta, viestin kulku, refleksit, aistit, kognitio, lihasaktiviteetti, asennonhallinta ja sen arviointi.

Edeltävät opinnot

Anatomian ja fysiologian perusteet, Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, ryhmätyöt, teoria ja käytännönkokeet, tentti.

Kokonaisarviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-  osaa analysoida luotettavasti asiakkaan asennonhallinnan eri menetelmin ja tulkita tuloksia yksilöllisesti

Taso 3 Opiskelija

-  käyttää keskus- ja ääreishermostoon liittyviä suomen- ja latinankielisiä termejä oikeissa yhteyksissä

-  osaa selittää hermoston eri osien rakenteen ja tehtävät sekä viestin kulun periaatteet

- osaa selittää asennonhallinnan muodostumiseen vaikuttavat tekijät sekä osaa testata ne luotettavasti

Taso 1 Opiskelija

- osaa yhdistää annettuja keskus- ja ääreishermostoon liittyviä suomen- ja latinankielisiä termejä ja kuvia toisiinsa

- tietää hermoston eri osien rakenteen ja pääasiallisten tehtävien sekä viestin kulun periaatteet

- tietää asennonhallinnan muodostumiseen vaikuttavat tekijät sekä testaamisen pääperiaatteet

Opiskelumateriaali

Bjålie, J. ym. 2007. Ihminen: fysiologia ja anatomia. Porvoo: WSOY.

Soimela, S., Kaste, M. & Somer, H. (toim.) Neurologia. 2006. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.

Lepola, U. 2008. Psykiatria. 3 uudistettu painos. Helsinki: WSOY.

Talvitie, U., Karppi, S-L. & Mansikkamäki, T. 2006. Fysioterapia. 2.uudistettu painos. Helsinki: Edita.

Shumway-Cook ym. 2010. Motor control – theory and practical applications.

  • No labels