Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osa 1: EA1 0,5 OP

Opiskelija

- osaa ensiavun EAI -kurssin tasoisesti

Sisältö

- EA1

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivinen osallistuminen lähiopiskeluun ja oppimistehtävät. Arviointi hyv.-hyl.

 

Osa 2: Sairaudet ja niiden vaikutus toimintakykyyn 4,5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää, miten sairaus, vamma, trauma, leikkaus ja ikääntyminen vaikuttavat asiakkaan kehon toimintaan, suorituskykyyn ja osallistumiseen.

Sisältö

- patofysiologia

- fysiatria

- ortopedia, traumatologia ja kirurgia

- neurologia

- psykiatria

- sisätaudit

- geriatria

Edeltävät opinnot: Anatomian ja fysiologian perusteet, Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia, Keskus- ja ääreishermoston anatomia, fysiologia ja fysioterapian perusteet.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivinen osallistuminen lähiopiskeluun ja oppimistehtävät, tentti. Arviointi 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-        osaa selittää ja huomioida sairauksien, vammojen, traumojen, leikkauksen ja ikääntymisen vaikutuksen asiakkaan kehon toimintaan, suorituskykyyn ja osallistumiseen

Taso 3 Opiskelija

-        ymmärtää sairauksien, vammojen, traumojen, leikkauksien ja ikääntymisen vaikutuksen asiakkaan toimintakykyyn

Taso 1 Opiskelija

-        osaa on tietoinen, mistä sairaudet, vammat, traumat, leikkaukset ja ikääntyminen johtuvat ja miten ne vaikuttavat asiakkaan toimintakykyyn

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

 

Osa 3: Lääkehoidon perusteet 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää turvallisen lääkehoidon osana asiakkaan kokonaishoitoa

- ymmärtää lääkehoidon teoreettiset perusteet

- ymmärtää tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettävät lääkeaineryhmät ja niiden vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn.

Sisältö

Turvallinen lääkehoito ja lääkehoidon säätely, lääkehoidon peruskäsitteet, lääkkeiden antotavat ja lääkemuodot,

lääkeaineen vaiheet ja vaikutus elimistössä, tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettäviä lääkeaineryhmiä.

Edeltävät opinnot: Anatomian ja fysiologian perusteet, Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia, Keskus- ja ääreishermoston anatomia, fysiologia ja fysioterapian perusteet.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoiva opetus, verkkotyöskentely, tentti. Arviointi 1 - 5.

Taso 1 Opiskelija

- osaa määritellä turvallisen lääkehoidon osana asiakkaan kokonaishoitoa

- osaa selittää lääkehoidon teoreettisia perusteita

- osaa määritellä tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettäviä lääkeaineryhmiä sekä selittää niiden vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn

Opiskelumateriaali

www.finnlex.fi (keskeiset lääkehoitoa ohjaavat lait ja säädökset)

www.fimea.fi

www.terveysportti.fi

Nurminen, M-L. 2007. Lääkehoito. WSOY.

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006. Turvallinen lääkehoito.

  • No labels