Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa liikuntaharjoittelun perusperiaatteet

- osaa arvioida ja mitata hengitys- ja verenkiertoelimistön fyysistä suorituskykyä sekä tulkita ja hyödyntää tuloksia

yksilöllisen liikuntasuunnitelman laadinnassa

- ymmärtää kestävyysharjoittelun perusperiaatteet ja fysiologiset vaikutukset elimistön toimintaan

- osaa elimistön energia-aineenvaihdunnan.

Sisältö

Energiantuottojärjestelmät.

Hengitys- ja  verenkiertoelimistön toiminnan arviointi ja harjoittaminen: Laadukas testausprosessi, kestävyyskunnon

arviointimenetelmät, liikunta- ja kestävyysharjoittelun perusperiaatteet, fyysisen inaktiivisuuden vaikutukset hengitys ja

verenkiertoelimistön toimintaan, asiakaslähtöisyys liikuntasuunnitelman laadinnassa.

Edeltävät opinnot

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia, Keskus- ja ääreishermoston anatomia, fysiologia ja fysioterapian.

perusteet.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät, käytännön harjoittelu. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

- osaa analysoida hengitys- ja verenkiertoelimistön fysiologista toimintaa

- osaa soveltaa hengitys- ja verenkiertoelimistön fyysistä suorituskykyä mittaavien testien tuloksia yksilöllisen liikuntasuunnitelman laadinnassa

- osaa soveltaa testituloksia ja kestävyysharjoittelun perusperiaatteita yksilöllisen liikuntasuunnitelman laadinnassa

Taso 3 Opiskelija

-        osaa tulkita hengitys- ja verenkiertoelimistön fyysistä suorituskykyä mittaavien testien tuloksia

-        osaa kestävyysharjoittelun perusperiaatteet liikuntasuunnitelman laadinnassa

Taso 1 Opiskelija

- osaa arvioida ja mitata turvallisesti hengitys- ja verenkiertoelimistön fyysistä suorituskykyä

-  osaa kestävyysharjoittelun perusperiaatteet

Edeltävät opinnot

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia, lääkehoidon perusteet.

Suoritustapa ja arviointi

Työpajat, demot, luento, tentti. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Bjålie, J. ym. 2007. Ihminen: fysiologia ja anatomia. Porvoo: WSOY.

Keskinen, K., Häkkinen, K. & Kallinen, M. (toim.) 2007. Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu 161. 2. uudistettu painos, Tampere: Tammer-Paino Oy.

Mero, A., Nummela, A., Keskinen, K. & Häkkinen, K. (toim.) 2007. Urheiluvalmennus. 2. painos. Jyväskylä: VK-kustannus.

McArdle, W.D., Katch, F.I. & Katch, V.L. Exercise physiology: energy, nutrition and human performance. Baltimore:

Lippincott Williams & Wilkins.

Vauhkonen, I. & Holmström, P. 2005. Sisätaudit. Helsinki: WSOY.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali

  • No labels