Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa eri ikäryhmien terveysliikuntasuositukset

- osaa käyttää palautumista tukevia menetelmiä

- ymmärtää, miten ihminen oppii motorisia taitoja

- osaa yksilö- ja ryhmän ohjaamisen perusasiat

- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ryhmäliikuntaa.

Sisältö

Terveysliikuntasuositukset.

Motorinen oppiminen ja ohjaaminen: Motorisen oppimisen lainalaisuudet, liikuntadidaktiikan perusteet, eri

aistikanavien hyödyntäminen yksilö- ja ryhmäohjauksessa.

Palautumista tukevat menetelmät: Venyttelyn ja rentoutuksen menetelmät, ravinto ja uni palautumisen tukena.

Edeltävät opinnot

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia, Keskus- ja ääreishermoston anatomia, fysiologia ja fysioterapian

perusteet.

Suoritustapa ja arviointi

Liikunnanohjauksen käytännön harjoittelu, luento-opetus, harjoitustyöt. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

- arvioida ja kehittää terveysliikuntatoimintaa

- osaa analysoida ja kehittää omia yksilö- ja ryhmänohjaustaitojaan

Taso 3 Opiskelija

- osaa soveltaa terveysliikuntasuosituksia yksilöllisesti

- osaa soveltavaa palautumista tukevia menetelmiä yksilöllisesti

- osaa soveltaa motorisen oppimisen periaatteita yksilölähtöisesti

- osaa soveltaa yksilö- ja ryhmänohjauksen taitoja yksilö- ja tilannekohtaisesti

Taso 1 Opiskelija

- osaa soveltaa eri ikäryhmien terveysliikuntasuosituksia

- osaa käyttää palautumista tukevia menetelmiä

- osaa selittää motorisen oppimisen perusperiaatteet

- hallitsee yksilö- ja ryhmänohjauksen perustaidot

Opiskelumateriaali

Haskell, W. L., Lee, I-M., Pate, R.R., Powell, K.E., Blair, S.N., Franklin, B.A., Macera, C.A., Heath, G.W.,

Thompson, P.D.  & Bauman, A.  2007. Physical Activity and Public Health: Updated Recommendation for Adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Medicine & Science in Sports & Exercise, 39 (8) s. 1423 - 1434.

Nelson, M. E., Rejeski, W. J. , Blair, S. N., Duncan, P. W., Judge, J. O., King, A. C., Macera, C. A. & Castanedasceppa, C. 2007. Physical Activity and Public Health in Older Adults: Recommendation from the American College of Sports

Medicine and the American Heart Association. Medicine & Science Sports & Exercise., 39(8), 1435 - 1445.

Tammelin, T. & Karvinen, J. (toim.) 2008. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 -18-vuotiaille. Helsinki:

Reprotalo Lauttasaari Oy.

Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:17. Helsinki: Yliopistopaino Oy.

Hakkarainen, K. 2011 Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen.Tampere: Tammerprint Oy.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

  • No labels