Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyön avulla opiskelija osoittaa hallitsevansa ammattialansa suunnitteluprosessin ja siihen liittyvät ammattikäytännöt sekä visuaalisen ja kirjallisen ilmaisunsa valmiudet. Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan kyvyn hankittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen, harjaantumisen suunnittelu- ja tutkimusmenetelmien käyttöön sekä ongelmanratkaisuun omalla ammattialallaan.

Sisältö

Opinnäytetyö on itsenäinen tai ryhmätyönä toteutettu omaa ammattitaitoa kehittävä ja ammattialaa palveleva ohjattu suunnitteluprojekti tai teosluonteinen kokonaisuus. Tuotokseen liittyy aina sitä taustoittava kirjallinen dokumentaatio- osa. Opinnäytetyöprosessin liittyvät myös pakolliset seminaarit ja kypsyysnäyte.

Edeltävät opinnot

Opinnäytetyön aloittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki perusopinnot ja pääosan oman pääaineensa ammattiopinnoista

Suoritustapa ja opiskelumateriaali

Opinnäytetyö Muotoiluinstituutissa on tuote-, mallisto- tai tilasuunnitelma, teos tai teoskokonaisuus ja siihen liittyvä kirjallinen tuotos.

Opinnäytetyön hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu osallistuminen ja esiintyminen seminaareissa (aihe-, väli- ja tutkintoseminaarit) sekä kypsyysnäytteen hyväksytty suoritus. Tarkemmat opinnäytetyöohjeet (koko ammattikorkeakoulun ja Muotoiluinstituutin omat) ja muu opinnäytetyömateriaali ovat opiskelijoiden intranetissä.

Arviointi

Opinnäytetyö arvioidaan aina prosessina aiheen valinnasta lopputuloksen esittelyyn. Arvosana-asteikko 1–5. Tarkemmat taiteellis-toiminnallisen opinnäytetyön arviointikriteerit ovat opiskelijoiden intranetissä (LAMK – opinnäytetyö).

  • No labels