Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa tukea motorista kehittymistä, asennon hallintaa ja liikkumista eri-ikäisillä ihmisillä

- osaa ohjata toimintakykyä tukevia harjoitteita havainnoinnin pohjalta eri-ikäisillä ihmisillä

- osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa toimintakyvyn tukemisessa (anatomia ja fysiologia, liikunta terveyden

ylläpitäjänä)

- osaa käyttää yksilöasiakkaalle sopivaa manuaalista, verbaalista ja visuaalista ohjaamista

- osaa avustaa liikkumisessa ja siirtymisissä erilaisia apuvälineitä apuna käyttäen

- osaa ohjata päivittäisten toimintojen apuvälineiden käyttöä

- osaa huomioida ympäristön esteettömyyden sekä arvioida kodinmuutostöiden tarvetta.

Sisältö

Liikkumisen harjoittaminen eri keinoin ja erilaisten välineiden käyttö, ohjaaminen: manuaalinen, verbaalinen ja

visuaalinen , liikkumisen ja päivittäisten toimintojen tukemisen apuvälineet.

Edeltävät opinnot: Toimintakyvyn orientoiva arviointi

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, tehtävät, seminaarit, harjoittelu. Toteutus on osittain verkkoympäristössä. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

- osaa monipuolisesti asiakkaan tarpeet huomioiden avustaa asiakkaan siirtymisissä hyvää ergonomiaa noudattaen

- pystyy kehittämään ohjaustapoja edelleen

- pystyy kehittämään moniammatillisesti ja asiakasta ja hänen lähipiiriään kuunnellen asiakkaalle sopivimmat apuväline- ja kodin muutostyösuunnitelmat

- osaa ottaa toimintakyvyn tukemiseen mukaan asiakkaan lähipiirin ja toimia moniammatillisesti

Taso 3 Opiskelija

- osaa avustaa ergonomisesti potilaan siirtymistä ja osaa ohjata avustamista omaisille ja hoitohenkilökunnalle

- osaa ohjata monipuolisesti, yksilöllisesti soveltaen

- osoittaa soveltamistaitonsa asiakkaan kodin muutostöiden suunnittelussa ja apuvälinetarpeen arvioinnissa

- osaa soveltaa ohjaustaan ja harjoitteita monipuolisesti ja yksilöllisesti asiakkaiden toimintakyvyn ja liikkumisen havaintojen pohjalta

Taso 1 Opiskelija

- osaa potilaan siirtymisen ergonomisen avustamisen perusteet ja osaa käyttää joitakin siirtymisen apuvälineitä

- tietää yksilöasiakkaalle sopivat perusliikkumisen ja päivittäisen toiminnan ohjaustavat, osaa valita ohjaustavan asiakkaan tarpeen mukaisesti

-  tuntee apuvälinepalveluprosessin, apuvälinetoimintaa järjestävät tahot ja lait

- tuntee päivittäiset apuvälineet, ympäristön esteettömyyden perusteet ja osaa arvioida kodin muutostöiden tarvetta

- osaa ohjata eri-ikäisten asiakkaiden toimintakykyä ja liikkumista tukevaa harjoittelua

Opiskelumateriaali

Salminen, A. 2003. Apuvälinekirjakehitysvammaliitto. Tammer-Paino Oy.

Tamminen-Peter, L., Eloranta, M., Kivivirta, M., Mämmelä, E., Salokoski, I. & Ylikangas, A. 2007. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. Opettajan käsikirja. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 6. Helsinki.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

  • No labels