Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

04LII802/1 TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tutustuu opintojen aikana sovellettaviin oppimismenetelmiin
  • laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman
  • hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet tehdä töitä tiimissä ja yhteistyöverkostoissa.
  • hankkii projekti- ja tiimityöskentelyn perustaidot, joiden myötä hänellä on valmiudet osallistua projektityöskentelyyn ja johtaa erilaisia projekteja
  • hankkii asenteelliset ja käsitteelliset valmiudet ymmärtää innovatiivisen kulttuurin merkityksen erilaisissa organisaatioissa.
  • tutustuu luovaan ajatteluun, systemaattisen innovaatioprosessin vaiheisiin ja keskeisiin metodeihin.

Sisältö

Oppimistyylit, oman oppimisen arviointi. Ongelmakeskeisiin oppimismenetelmiin tutustuminen: rojektioppiminen, case-tehtävät, Problem Based Learning jne. Tiimityön perusteet. Projektihallinta.  Innovaatiotoiminta ja luova ajattelu

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen ja tuutorointiin, oppimistehtävät, kirjatentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels