Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sosiaalipedagogisen ajattelun lähtökohtia ja jäsentää sosiaalipedagogista ammatillisuutta
- erotella sosiaalialan arvoja ja ammattieettisiä periaatteita
- reflektoida asiakastyötä yksin ja yhdessä muiden kanssa
- soveltaa tavoitteellista asiakastyö prosessia ja projektimaista työtapaa yksilö- ja ryhmätasolla.

  • No labels