Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sosiaalipedagogisen ajattelun lähtökohtia ja jäsentää sosiaalipedagogista ammatillisuutta ihmisen arjessa toteutuvana työnä
- erotella sosiaalialan arvoja ja ammattieettisiä periaatteita sosionomin työssä
- tunnistaa erilaisia ihmiskäsityksiä ja kuvata omaa ihmiskäsitystään
- kuvata erilaisia asiakastyön orientaatioita
- rakentaa ja soveltaa tavoitteellisen asiakastyön prosessia
- paikantaa asiakkaan kulttuurisessa kontekstissaan.

Sisältö

Sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan lähtökohdat, sosiaalialan eettiset periaatteet, sosiaalialan ammatillinen vuorovaikutus, sosiokulttuurinen innostaminen.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, kirjalliset tuotokset, tentti, toiminnallinen projektityöskentely.
Arviointi asteikolla 1 - 5.
Arviointikriteerit:
5
-osaa tutkia ja arvioida sosiaalialan työn periaatteita
-osaa perustella omaa ihmiskäsitystään
-osaa analysoida sosiaalipedagogisen ajattelun lähtökohtia
-osaa rakentaa ja soveltaa tavoitteellisen asiakastyön prosessia
-osaa erotella erilaisia asiakastyön vuorovaikutustyylejä ja kulttuurisia konteksteja
3
-osaa jäsentää erilaisia sosiaalialan työn periaatteita
-osaa määritellä omaa ihmiskäsitystään
-osaa soveltaa sosiaalipedagogiikan ajattelun lähtökohtia
-osaa antaa esimerkkejä asiakastyön prosessimaisuudesta
-osaa vertailla erilaisia asiakastyön vuorovaikutustyylejä ja kulttuurisia konteksteja
1
-osaa tunnistaa sosiaalialan työn periaatteita
-osaa tunnistaa erilaisia ihmiskäsityksiä
-osaa määritellä mitä sosiaalipedagogiikka on/mitä sosiaalipedagogiikalla ymmärretään
-osaa tunnistaa asiakastyön prosessimaisuuden
-osaa nimetä erilaisia asiakastyön vuorovaikutustyylejä ja kulttuurisia konteksteja

Opiskelumateriaali

Arki, arvot, elämä, etiikka - sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. 2005. Helsinki: Talentia.
Toikko, T. 2005. Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Tampere: Vastapaino.
Juujärvi , S., Myyry, L. & Pesso, K. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Jyväskylä: Tammi, 1 - 102.
Mönkkönen, K. 2007. Vuorovaikutus: dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita.
Hämäläinen, J. & Kurki, L. 1997. Sosiaalipedagogiikka. Porvoo: WSOY.
Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen. Muutoksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.
Hänninen, S., Karjalainen, J. & Lahti, T. 2005. Toinen tieto: Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta.

  • No labels