Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee projektimaisen työtavan ja sen merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
- osaa laatia projektisuunnitelman ja projektiraportin
- kehittyy arvioimaan projektityön prosessia ja tuloksia.

Sisältö

Projekti sosiaalialan työn kehittämisen välineenä, projekti prosessina, projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi, projektin raportointi.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, toiminnallinen projektityöskentely, kirjalliset tuotokset.
Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.
Arviointikriteerit:
Hyväksytty
- osaa löytää ja selittää projektimaisen työtavan ja sen merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
-osaa käyttää projektisuunnitelmaa projektitoiminnassa
-osaa dokumentoida ja laatia projektiasiakirjoja hyvää raportointitapaa noudattaen
-osaa arvioida omaa ja ryhmän toimintaa sekä projektityön prosessia ja tuloksia (arvioiva ajattelu)

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson yhteydessä

  • No labels