Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sosiaalialan asiakastyön moninaisuutta
- jäsentää sosiaalipedagogista ammatillisuutta ihmisen arjessa tehtävänä  työnä
- toimia ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa
- toimia ammattieettisten periaatteitten ja arvojen mukaisesti.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan sosiaalipedagogisen työn eri toimintaympäristöissä joko julkisen, yksityisen tai 3. sektorin toimipaikoissa.

Suoritustapa ja arviointi

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, kirjalliset oppimistehtävät ja itsearviointi.
Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.
Arviointikriteerit: http://reppu.lamk.fi/mod/page/view.php?id=49451

Opiskelumateriaali

Arki, arvot, elämä, etiikka - sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. 2005. Helsinki: Talentia.
Harjoittelutehtävien yhteydessä ilmoitettava kirjallinen materiaali

  • No labels