Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-jäsentää yksilön ja yhteiskunnan suhdetta ja siihen liittyviä tekijöitä
-havoinnoida ja analysoida erilaisia sosiaalisia ilmiöitä ja ongelmia
-huomioida erilaisia arvoja ja elämäntapoja ja toimia erilaisuutta kunnioittaen.

Sisältö

Sosiologia yhteiskuntatieteenä, yhteiskunnan rakenne ja toiminta, ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja niiden vaikutus ihmisten arkielämään, arvot ja elämäntavat, huono-osaisuuden ja poikkeavuuden problematiikka.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoivat luennot, kenttäanalyysitehtävä, kirjallinen tuotos, seminaari.
Arviointi asteikolla T1 - K5.
Arviointikriteerit:
5
-osaa analysoida yksilön ja yhteiskunnan suhdetta ja siihen liittyviä tekijöitä
-osaa eritellä erilaisia sosiaalisia ilmiöitä ja ongelmia
-osaa huomioida erilaisia arvoja ja elämäntapoja ja toimia ohjausta hyödyntäen tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti
3
-osaa jäsentää yksilön ja yhteiskunnan suhdetta ja siihen liittyviä tekijöitä
-osaa nimetä erilaisia sosiaalisia ilmiöitä ja ongelmia
-osaa nimetä erilaisia arvoja ja elämäntapoja ja toimia ohjausta hyödyntäen erilaisuutta kunnioittaen
1
-osaa kuvata yksilön ja yhteiskunnan suhdetta ja siihen liittyviä tekijöitä
-osaa tunnistaa erilaisia sosiaalisia ilmiöitä ja ongelmia
-osaa tunnistaa erilaisia arvoja ja elämäntapoja ja toimia ohjatusti erilaisuutta kunnioittaen

Opiskelumateriaali

Kolkka, M., Mantela, J., Holopainen, A., Louhela, J., Packalen, L. & Kaisvuo, T. 2009. Yhteiskunnallinen osaaminen. Helsinki: Kirjapaja
Aro & Jokivuori: Klassinen sosiologia ja moderni maailma.2010
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels