Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- tarkastella perhettä yhteiskunnan perusrakenteena sekä muuttuvana ja monimuotoisena instituutiona

- huomioida perheen merkityksen ihmisen kasvu- ja kehitysympäristönä

- kunnioittaa monimuotoisten perheiden erilaisuutta.

Sisältö

Perhe muuttuvassa yhteiskunnassa, parisuhde, vanhemmuus, perheen elämänkaari.

Suoritustapa ja arviointi

 Aktivoivat luennot, kirjalliset tuotokset tai tentti.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa eritellä perheen merkitystä ihmisen kasvu- ja kehitysympäristönä

- osaa tulkita vanhemmuuden tehtäviä perheen elämänkaaren eri vaiheissa

3

- osaa kuvata perheen merkitystä ihmisen kasvu- ja kehitysympäristönä

- osaa esitellä vanhemmuuden tehtäviä perheen elämänkaaren eri vaiheissa

1

- osaa tunnistaa perheen merkitystä ihmisen kasvu- ja kehitysympäristönä

- osaa nimetä vanhemmuuden tehtäviä perheen elämänkaaren eri vaiheissa

Opiskelumateriaali

Helminen, J. (toim.) 2006. Elämä koettelee, tuki kannattelee. Sosiaali- ja terveysalan työ monimuotoisissa perhesuhteissa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Rönkä, A. & Kinnunen, U. (toim.) 2002. Perhe ja vanhemmuus. Suomalainen perhe-elämä ja sen tukeminen.  Jyväskylä: PS-kustannus.

Rönkä, A., Malinen, K. & Lämsä, T. (toim.) 2009. Perhe-elämän paletti  – Vanhempana ja puolisona vaihtelevassa arjessa. Jyväskylä: PS-kustannus.

  • No labels