Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- tunnistaa esimiestyöskentelyyn kuuluvia tehtäviä ja vastuita sekä arvioida omia esimiesvalmiuksiaan

- muodostaa oman käsityksensä hyvästä johtamisesta  ja analysoida esimiestyöskentelyä

- kehittää työyhteisön toimintaa ja arvioida sen laatua.

Sisältö

Esimiehen tehtävät, asema ja vastuu, organisaatiorakenne, laatutyöskentely, johtamisen käsite, johtamisen teorioita, henkilöstöjohtamisen toiminnot sekä strategiatyöskentely.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoiva lähiopetus, soveltava oppimistehtävä, tentti/oppimispäiväkirja.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa selittää ja perustella oman johtamiskäsityksensä

- osaa tuottaa työyhteisön toiminnan kehittämiseen liittyviä ideoita

- osaa soveltaa kehittämis- ja laatutyöskentelyn periaatteita ja menetelmiä omassa toimintaympäristössään  

3

- osaa verrata erilaisia johtamiskäsityksiä ja -teorioita

- osaa analysoida esimiestyöskentelyä

- osaa eritellä omia esimiesvalmiuksiaan argumentoiden

- osaa arvioida ja analysoida organisaation kehittämis- ja laadunhallintatyötä

1

- osaa nimetä esimiestyöskentelyyn liittyviä tehtävä- ja vastuualueita

- osaa kuvata johtamiseen liittyviä teorioita

- tunnistaa ja osaa käyttää esimiestyöskentelyyn liittyviä käsitteitä johdonmukaisesti

- osaa esitellä kehittämis- ja laatutyöskentelyyn liittyviä toimintaperiaatteita ja menetelmiä

Opiskelumateriaali

Kauhanen, J. 2010. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. 10. painos. Helsinki: WSOYpro.

Niiranen, V., Seppänen-Järvelä, R., Sinkkonen, M. & Vartiainen, P. 2010. Johtaminen sosiaalialalla. Helsinki: Gaudeamus.

  • No labels