Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- paikantaa yhteisöviestinnän strategisen merkityksen koko työyhteisön toiminnassa

- viestiä omassa työyhteisössään rakentavasti ja tavoitteellisesti hyödyntäen erilaisia viestinnän välineitä

- arvioida viestinnän toimivuutta ja kehittää oman työyhteisönsä yhteisöviestinnän kulttuuria.

Sisältö

Yhteisöviestinnän perusteet, esimiesviestintä, viestintä työyhteisössä, tiedottaminen ja yhteystoiminta, kriisiviestintä, neuvottelu.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoiva lähiopetus, essee.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa suunnitella, johtaa ja kehittää viestintää työyhteisön voimavarana ja resurssina

- osaa perustella esimiesviestinnän ratkaisuja ja suhteuttaa ne työyhteisön toimintaan

3

- osaa soveltaa viestinnän käytänteitä työyhteisön tavoitteiden mukaisesti

- osaa valita viestintätilanteisiin sopivia strategioita ja kanavia.

1

-osaa tunnistaa ja selittää työyhteisön viestinnän rakenteita ja käytänteitä

-osaa valita sanomille oikeanlaisia viestimiä

Opiskelumateriaali

Siukosaari, A. 2002. Yhteisöviestinnän opas. 2. tarkistettu painos. Helsinki: Business Books.

tai Juholin, E. 2009. Communicare – viestintä strategiasta käytäntöön. 5. uudistettu painos. Porvoo: Infor.

  • No labels