Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- arvioida asiakkaan voimavaroja ja niiden merkitystä asiakaslähtöisesti

- käyttää erilaisia psykososiaalisen asiakastyön työorientaatioita ja työmenetelmiä

- ohjata ja tukea asiakkaita heidän arjessaan.

Sisältö

Erilaisia työmenetelmiä vuorovaikutukselliseen tukemiseen

Suoritustapa ja arviointi

Kontaktiopetus, oppimistehtävät/tentti, case-harjoitukset ja toimiminen hankkeissa.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa eritellä erilaisia asiakastyön työorientaatioita

- osaa käyttää työmenetelmiä perustellusti ja tavoitteellisesti

- osaa soveltaa osallisuutta edistäviä työmenetelmiä asiakaslähtöisesti

3

- osaa kuvata erilaisia asiakastyön työorientaatioita

- osaa käyttää työmenetelmiä tavoitteellisesti

1

- osaa nimetä erilaisia asiakastyön työorientaatioita

- osaa käyttää työmenetelmiä ulkokohtaisesti

Opiskelumateriaali

Vilen, M., Leppämäki, P. & Ekström, L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Helsinki: WSOY.

Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels