Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa tarkastella työelämän toimintaa, hankkeita, palveluita ja tuotteita tutkimus- ja kehittämisosaamisen periaatteiden mukaan

- osaa ideoida, valmistella, toteuttaa, arvioida ja julkaista opinnäytetyön ja raportoida sen oman alansa tietoperustan, informaatio-osaamisen ja tutkivan kirjoittamisen periaatteiden mukaan

- osoittaa asiantuntijuutensa oman alansa työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

- ymmärtää opinnäytetyön tuloksena saavutetun uuden tiedon, toiminnan, palvelun tai tuotteen välittömästä hyödynnettävyyden työelämässä tai hankkeessa

Ideointi- ja valmisteluvaihe 3 op (5. lukukausi)

 

Toteutusvaihe 7 op (6.lukukausi)

Arviointi- ja julkaisuvaihe 5 op (7. lukukausi)

opinnäytetyön ideointi, valmistelu, toteuttaminen, arviointi, julkaiseminen ja hyödyntäminen työelämässä/hankkeessa

tutkimus- ja kehittämisosaamisen soveltaminen

informaatio-osaamisen soveltaminen

kirjallisen ja suullisen raportoinnin soveltaminen

Suoritustapa ja arviointi

itsenäinen tai parityöskentely

ohjausryhmätyöskentely

seminaarityöskentely ja esitykset (suunnitelma- ja julkaisuseminaarit)

opinnäytetyön raportointi

kypsyysnäyte, arviointi: hyväksytty/hylätty

muu erikseen sovittava julkaisutoiminta

Arviointi asteikolla 1 – 5.

Arviointikriteerit: Lahden ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointikriteerit, ks. erillinen ohje.

Opiskelumateriaali

Lahden ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohje.

Opinnäytetyön aiheeseen, tietoperustaan, aikaisempiin tutkimuksiin ja tutkimus- ja kehittämismenetelmään liittyvä materiaali.

  • No labels