Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

04TUT601 TUTKIMUSPROSESSI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee tieteellisen tutkimuksen periaatteet, lähestymistavat ja tavallisimmat yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät
  • tuntee tutkimustyön vaiheet
  • oppii arvioimaan menetelmien soveltuvuutta
  • oppii arvioimaan tiedon luotettavuutta

Sisältö

Yleiset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset menetelmät, tutkimusongelman ymmärtäminen ja eri menetelmien soveltuvuus tutkimustarpeisiin, tiedon luotettavuus ja yleistettävyys, tutkimussuunnitelman laatiminen ja pienimuotoisen tutkimuksen toteuttaminen.

Edeltävät opinnot

04LII603/1 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, oppimistehtävät, tutkimuksen suorittaminen ja esittäminen ja/tai tentti.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. Muuna, tukevana, opiskelumateriaalina:  Heikkilä Tarja. 2005. 5-6. painos  Tilastollinen tutkimus. Edita Prima OY, Helsinki

.

04TUT601/2 TILASTOLLISET ANALYYSIT 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • omaksuu kvantitatiivisen lähestymistavan tilastollisena tutkimusmenetelmänä
  • pystyy suorittamaan tavallisimmat tilastolliset analyysit
  • oppii asiantuntevaksi tilastojen tuottajaksi,käsittelijäksi ja hyödyntäjäksi

Sisältö

Yleiset kvantitatiiviset menetelmät, tutkimusaineiston kerääminen ja tilanteeseen sopivan analyysimenetelmän valinta.Tulosten raportointi.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali. Muuna, tukevana, opiskelumateriaalina:  Heikkilä Tarja. 2005. 5-6. painos  Tilastollinen tutkimus. Edita Prima OY, Helsinki.

Huom. Tutkimusprosessin jatkon 5 op suoritus on vaihtoehtoinen.

  • No labels