Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa lihas-, luu- ja rustokudoksen rakenteen

- osaa kehon tasot ja nivelten liikesuunnat

- tuntee luiden ja nivelten rakenteen (suomeksi ja latinaksi) sekä toiminnan

- osaa vartalon lihakset latinaksi sekä niiden lähtö- ja kiinnityskohdat

- osaa olkaniveleen vaikuttavat ja kyynärvarren lihakset latinaksi sekä niiden lähtö- ja kiinnityskohdat

- osaa reiden ja säären lihakset latinaksi sekä niiden lähtö- ja kiinnityskohdat

- osaa kyseisten lihasten päätehtävät

- harjaantuu haastattelemaan TULE -ongelmaista asiakasta

- osaa arvioida ryhtiä ja lihastasapainoa

- tietää nivelten normaalin liikelaajuuden ja osaa arvioida niitä eri mittareilla

- osaa palpoida lihaksia, jänteitä ja niveliä

- osaa havainnoida asentoja ja liikkeen laatua

- osaa arvioida kehon koostumusta (esim. paino, pituus, BMI, rasvaprosentti jne.)

Sisältö

Anatomia ja fysiologia: Lihaksen, luun, ruston perusrakenne, vartalon lihakset, ala- ja yläraajan lihakset, luut ja nivelet, rangan luut ja nivelet.

Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan arviointi: Ryhti, nivelten liikelaajuudet, mittaaminen goniometrillä, lihastasapaino (lihaskireydet, pinnallisten ja syvien lihasten toiminta), lihasten, nivelten, jänteiden palpointi, tonuksen arviointi, lihasvoiman arviointi manuaalisesti, niskan, hartiarenkaan ja lantion asennon ja liikkeen kontrolli, antropometriset mittaukset.

Edeltävät opinnot

Anatomian ja fysiologian perusteet.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, käytännönharjoittelu, etätehtävät, ryhmätyöt, tentit ja ANATOMIA -passin suoritus. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

- ymmärtää lihasten, luiden, nivelten ja rustokudoksen rakenteita sekä toimintaa suomeksi ja latinaksi

- tietää lihasten päätoiminnan suomeksi ja latinaksi ja ymmärtää pinnallisten sekä syvien lihasten eroavaisuuden ihmisen toiminnassa

- tietää lihasten lähtö- ja kiinnityskohdat suomeksi ja latinaksi ja osaa sijoittaa ne vartaloon

- osaa näyttää vartalosta lihasten sijainnin ja kertoa niiden toiminnasta

- osaa nimetä ja tietää elimistön tukirakenteiden merkityksen suomeksi ja latinaksi

- osaa harjaantuneesti haastatella, arvioida ryhtiä, lihatasapainoa, asentoa ja liikkeen laatua erotellen ja huomioiden kaikki olennaisimmat ja merkityksellisimmät asiat

- osaa tutkia nivelten liikelaajuuden erilaisilla mittareilla ja ymmärtää, mistä poikkeavat liikelaajuudet saattavat johtua

- osaa palpoida lihaksia, jänteitä ja lihaksia hyödyntäen erilaisia anatomisia ”merkkipaaluja” ja mittasuhteita

- osaa arvioida kehon koostumusta ja arvioida kaikkia tekijöitä, jotka siihen vaikuttavat    

Taso 3 Opiskelija

- osaa nimetä ja osoittaa luurangosta tuki- ja liikuntaelimistön rakenteita suomeksi ja latinaksi

- tietää lihasten päätoiminnan suomeksi ja latinaksi

- tietää lihasten lähtö- ja kiinnityskohdat suomeksi ja latinaksi

- osaa elimistön tukirakenteita suomeksi ja latinaksi

- osaa haastatella, arvioida ryhtiä, lihatasapainoa, asentoa ja liikkeen laatua erotellen ja huomioiden liikkumiseen vaikuttavia olennaisia seikkoja

-osaa tutkia nivelten liikelaajuuden käytetyimmillä mittareilla

- ymmärtää mistä poikkeavat liikelaajuudet saattavat johtua

- osaa palpoida lihaksia, jänteitä ja lihaksia hyödyntäen anatomisia ”merkkipaaluja” ja mittasuhteita

- osaa arvioida kehon koostumusta ja arvioida tekijöitä, jotka siihen vaikuttavat

- osaa arvioida sairauden, trauman ja leikkauksen vaikutusta asiakkaan yleiseen kehon toimintaan, toimintakykyyn ja arvioida, mikä vaikutus niillä on asiakkaan fyysiseen toimintakykyyn

Taso 1 Opiskelija

- osaa nimetä tuki- ja liikuntaelimistön rakenteita suomeksi ja latinaksi

- tietää lihasten, luiden, nivelten ja rustokudoksen rakenteita sekä toimintaa suomeksi ja latinaksi

- tietää lihasten päätoiminnan suomeksi ja latinaksi

-  tietää lihasten lähtö- ja kiinnityskohdat suomeksi

-  osaa näyttää vartalosta suurimpien lihasten sijainnin

- tunnistaa tukirakenteita vartalosta

- osaa haastatella, arvioida ryhtiä, lihatasapainoa, asentoa ja liikkeen laatua ja pystyy tekemään tutkimisen perusteella johtopäätöksiä

- osaa tutkia nivelten liikelaajuuden joillakin mittareilla ja ymmärtää, mistä poikkeavat liikelaajuudet saattavat johtua

- osaa palpoida lihaksia, jänteitä ja lihaksia hyödyntäen ainakin muutamaa anatomista ”merkkipaalua” ja mittasuhteita

-  osaa arvioida kehon koostumusta ja arvioida ainakin joitakin tekijöitä, jotka siihen vaikuttavat

-  osaa arvioida sairauden, trauman ja leikkauksen vaikutusta asiakkaan yleiseen kehon toimintaan, toimintakykyyn ja ymmärtää, että niillä on vaikutusta asiakkaan fyysiseen toimintakykyyn

Opiskelumateriaali

Arokoski, J. (toim.) 2009. Fysiatria. 4. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.

Gilroy, A., MacPherson, B. & Ross, L. (ed.) 2009. Atlas of Anatomy. Thieme.

Kenyon, J. & Kenyon, K. The physiotherapist`s pocket book.

Magee, D. 2008. Orthopedic Physical Assessment. Canada: Elsevier.

Mylläri, J. 2009. Ihmiskehon anatomiaa. 5. uudistettu painos. WSOY: Helsinki.

Reichert, B. 2008. Käytännön anatomia 1 ja 2. Jyväskylä Gummeruksen Kirjapaino Oy. VK-kustannus Oy.

Reichert, B. 2008. Käytännön anatomia 1 ja 2. Jyväskylä Gummeruksen Kirjapaino Oy. VK-kustannus Oy.

Roberts, P. & Haglund, C. 2010. Kirurgia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.

Tervo, T. & Tillman, M. 2003. Ortopedia: käytännön ortopediaa 2. Helsinki: Kandidaattikustannus.

Kurssiin liittyvä verkkomateriaali.

Muu kurssin aikana esitetty materiaali.

  • No labels