Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää tyypillisimpien hengitys- verenkiertoelimistön sairauksien vaikutukset ihmisen liikunta- ja toimintakykyyn

- osaa arvioida ja mitata sydän- ja hengityselinsairaan henkilön fyysistä suorituskykyä sekä tulkita ja hyödyntää tuloksia liikuntasuunnitelman laadinnassa

- osaa ohjata optimaalisen hengitystekniikan ja ymmärtää siihen vaikuttavia tekijöitä

- osaa  ohjata hengitystä tehostavia harjoituksia

- tietää sydän- ja keuhkokirurgisenpotilaan fysioterapian pääpiirteet.

Sisältö

- Sydänpotilaan  liikuntasuositukset ja suorituskyvyn arviointi sekä liikuntasuunnitelman laadinta

- Hengitystekniikan havainnointi ja oikean hengitystekniikan ohjaaminen

- Hengitystä tehostavat harjoitteet

- Keuhkosairauspotilaan  fyysisen suorituskyvyn arviointi, fysioterapia ja liikunnan erityispiirteet

- Tehoa tupakasta vieroitukseen verkko-opinnot

Edeltävät opinnot

Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan arviointi ja harjoittaminen.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, käytännön harjoitukset, demot ja ryhmätyöt.  Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-        osaa etsiä ja soveltaa aihealueeseen liittyvää tieteellistä tutkimustietoa ja soveltaa sitä kliinisen työn kehittämiseen

-        osaa perustella fysioterapiaan liittyviä valintoja ja reflektoida omaa toimintaansa

Taso 3 Opiskelija

-        osaa tulkita sydän- ja hengityspotilaan fyysisen suorituskyvyn arvioinnin mittaustuloksia ja laatia niiden pohjalta yksilöllisen harjoitusohjelman

-        osaa huomioida potilaan sairauden- ja elämänkaaren vaiheen fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa

Taso 1 Opiskelija

-        tuntee tyypillisimmät verenkierto- ja hengityselimistön sairauksien riskitekijät, patofysiologian ja niiden vaikutukset liikunta- ja toimintakykyyn

-        osaa arvioida ja mitata turvallisesti sydän- ja hengityspotilaan fyysistä suorituskykyä sekä tulkita ja soveltaa mittaustuloksia

-        osaa havainnoida hengitystä ja ohjata tarvittaessa oikeaa hengitystekniikkaa

-        osaa käyttää hengitystä tehostavia fysioterapiamenetelmiä

-        osaa sydän- ja keuhkokirurgisenpotilaan pre- ja postoperatiivisen fysioterapian pääpiirteet

Opiskelumateriaali

Sepelvaltimopotilaan liikunnallinen kuntoutus. Fysioterapiasuositus 2011.

Sydänpotilaan suorituskyvyn arviointi. Sydänliitto 2007.

Sepelvaltimotauti ja liikunta. Sydänliitto 2008.

Sydämen vajaatoiminta ja liikunta. Sydänliitto 2006.

Sydämen rytmihäiriöt ja liikunta. Sydänliitto 2007.

Sydämen läppäviat ja liikunta. Sydänliitto 2007.

Suositus spirometria- ja PEF-mittausten suorittamisesta. Moodi 3/2009. 11.painos.

Martin ym. 2010. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Mediapinta.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

  • No labels