Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää, mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan

- osaa erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä

- ymmärtää liikunnan ja terveyden annosvaste –suhteen

- päihderiippuvuuden vaikutukset kuntoutujan toimintakykyyn

- osaa soveltaa ja edistää erityisliikuntaa.

Sisältö

Terveyden edistämistä ohjaavat asiakirjat, terveyden edistämisen menetelmät, liikunnan terveysvaikutukset

merkittävimmissä kansanterveysongelmissa (metabolinen oireyhtymä, 2-tyypin diabetes, ylipaino), päihderiippuvaisen

asiakkaan tunnistaminen ja riippuvuuden huomioiminen fysioterapiassa.

Erityisryhmien liikunta.

Edeltävät opinnot

Liikunta terveyden ylläpitäjänä, Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan arviointi ja harjoittaminen ja Lihaskunnon arviointi ja harjoittaminen, Toimintakyvyn orientoiva harjoittaminen, Toimintakyvyn tukeminen.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus kontaktiopinnoissa, oppimistehtävät. Uimataidon ja vesipelastuksen testi. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-        osaa käyttää erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä monipuolisesti ja arvioida toiminnan tuloksellisuutta

-        osaa arvioida ja kehittää erityisliikuntaa

Taso 3 Opiskelija

-        osaa soveltaa terveyden edistämisen menetelmiä yksilölähtöisesti

-        osaa organisoida terveyttä edistävää toimintaa

-        osaa soveltaa erityisliikuntaa yksilölähtöisesti

Taso1 Opiskelija

-        osaa määritellä, mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan

-        osaa käyttää erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä

-        osaa suunnitella ja toteuttaa erityisliikuntaa

Opiskelumateriaali

Partanen ym. Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009 - 2015. Suunnitelmasta toimeenpanoon vuonna 2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu.

Turku, R. 2007. Muutosta tukemassa. Valmentava elämäntapaohjaus. Keuruu: Otava.

Vertio, H. 2003. Terveyden edistäminen. Helsinki: Tammi.

Vuori, I., Taimela, S. & Kujala, U. (toim.) 2005. Liikuntalääketiede. Kustannus Oy Duodecim. Hämeenlinna: Karisto Oy:n kirjapaino.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

  • No labels