Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida  neurologisen asiakkaan toimintakykyä huomioiden neurologisten oireiden ja

sairauksien mukanaan tuomat rajoitukset

- osaa selittää aktivoivan ja tehtäväkeskeisen fysioterapian merkityksen kuntoutumisen tukemisessa

- osaa suunnitella ja toteuttaa neurologista sairautta sairastavalle kuntoutujalle tavoitteellista ja yksilöllistä fysioterapiaa

- osaa selittää moniammatillisen yhteistyön merkityksen neurologisessa kuntoutuksessa

- tunnistaa neurologisen fysioterapian kehityksen nykypäivän Suomessa.

Sisältö

Aikuisneurologisen fysioterapian perusteet, neurologisten sairauksien erityispiirteiden huomioiminen

fysioterapeuttisessa tutkimisessa, terapian suunnittelussa ja toteutuksessa, neurologisten oireiden mukainen

fysioterapia (AVH, MS, Parkinson, ALS, aivovammat, selkäydinvammat, kehitysvamma).

Edeltävät opinnot

Lääketieteelliset aineet, Toimintakyvyn orientoiva arviointi, Toimintakyvyn tukeminen, Asiakkuus kuntoutustyössä, Lihaskunnon arviointi ja harjoittaminen, Harjoittelu 1, 2, 3.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, tehtävät, seminaarit, case-työskentely. Tentti. Osa toteutuu verkkoympäristössä. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-        osaa selittää ja huomioida eri neurologisiin sairauksiin liittyvien piirteiden ja asiakkaan oireiden yhteyden arvioidessaan asiakkaan toimintakykyä monipuolisilla ja luotettavilla menetelmillä. Fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa näkyy moniammatillinen, tavoitteellinen ja yksilöllinen ote sekä aktivoivan ja tehtäväkeskeisen fysioterapian periaatteiden soveltaminen ja neurologisen fysioterapian kehitysvaiheiden ymmärtäminen.

 Taso 3 Opiskelija

-        ymmärtää eri neurologisiin sairauksiin liittyvien piirteiden ja asiakkaan oireiden yhteyden

-        osaa arvioida monipuolisesti ja luotettavasti neurologisen asiakkaan toimintakykyä sairauden mukanaan tuomat rajoitteet huomioiden

-        ymmärtää aktivoivan ja tehtäväkeskeisen fysioterapian periaatteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa tämän mukaisesti fysioterapiaa neurologista sairautta sairastavalle asiakkaalle tavoitteellisesti ja yksilöllisesti

-        osaa toimia moniammatillisessa kentässä ja ymmärtää neurologisen fysioterapian kehityksen Suomessa

Taso 1 Opiskelija

-        osaa yhdistää eri neurologisiin sairauksiin liittyviä piirteitä ja asiakkaan oireita toisiinsa

-        osaa arvioida neurologisen asiakkaan toimintakykyä sairauden mukanaan tuomat rajoitteet huomioiden

-        tietää aktivoivan ja tehtäväkeskeisen fysioterapian pääperiaatteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa tämän mukaisesti fysioterapiaa neurologista sairautta sairastavalle asiakkaalle

-        tietää moniammatillisen yhteistyön merkityksen sekä neurologisen fysioterapian kehityksen Suomessa

Opiskelumateriaali

Carr, J. & Shepherd, R. 2010. Neurological Rehabilitation. Optimizing Motor Performance.

Forsbom, M-B., Kärki, E., Leppänen, L. & Sairanen, R. 2001. Aivovauriopotilaan kuntoutus. Tampere: Tammi.

Rigby, J., Smith, C., & Watson, A. 2008. Tidy’s physiotherapy, 14th edition. Chruchill.

Shumway-Cook A. & Woollacott, M.H. 2012. Motor control. Translating research to clinical practice. Lippincott, Williams & Wilkings. Chapter 5

Talvitie,U., Karppi, M-L., Mansikkamäki, T. 2006. Fysioterapia. 354 - 394. Neurologiset sairaudet.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

  • No labels