Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoite

Opiskelija

- analysoi tule-sairauksien vaikutuksia asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyyn

- harjaantuu tule-ongelmien erotusdiagnostiikassa

- syventää kliinisen päättelyn taitojaan

- analysoi fysioterapian vaikuttavuutta asiakkaan tule-ongelmiin ja pystyy tarvittaessa muuttamaan

fysioterapiasuunnitelmaa

- osaa huomioida muiden sairauksien, työn ja asiakkaan elämän tilanteen tule-sairauksista kuntoutumisessa

Sisältö

Selkä-, lonkka- ja SI-nivelongelmien erityiskysymykset ja kliininen päättely, niskan ja hartiarenkaan erityiskysymykset ja kliininen päättely, TULE-ongelmien vaikutus asiakkaan kävelyyn ja toimintakykyyn.

Lapsen ja nuoren selän tutkiminen, keskeiset diagnoosit ja fysioterapia.

Lapsen ja nuoren alaraajan tutkiminen, keskeiset diagnoosit ja fysioterapia.

Edeltävät opinnot

Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteiden tutkimisessa ja kuntoutuksessa, Manuaalinen terapia 2, Kivun arviointi ja kipuhoidot, Ortopedinen, traumatologinen ja kirurginen fysioterapia.

Suoritustapa ja arviointi

Etukäteismateriaali tentti. Case-työskentely. Oikeat potilastapaukset. Verkkotentti. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-        osaa käyttää omaa kehoaan ergonomisesti manuaalisen terapian toteutuksessa

-        osaa soveltaa teippauksen perustekniikoita erilaisille asiakkaille

-        ymmärtää tule-ongelmien vaikutuksen asiakkaan kävelyyn ja toimintakykyyn, hän osaa soveltaa fysioterapian keinoja asiakkaan tarpeen mukaan

Taso 3 Opiskelija

-        osaa toteuttaa raajanivelten mobilisointia erilaisille asiakkaille huomioiden oma voimankäyttö ja asiakkaan alkuasento

-        osaa toteuttaa teippauksen perustekniikoita erilaisille asiakkaille sekä perustella vasta-aiheet

-        osaa tehdä kliinisen päättelyn avulla saatujen tulosten pohjalta asiakkaalle sopivat fysioterapian tavoitteet ICF-tasot huomioiden

-        pystyy analysoimaan asiakkaan tules-erityiskysymyksiin liittyviä toimintakyvyn muutoksia ja niihin johtaneita syitä, osoittaa hyvää erotusdiagnosointitaitoa

Taso 1 Opiskelija

-        suoriutuu raajanivelten mobilisoinnista noudattamalla mobilisoinnin perusperiaatteita (lepoasento, lukkoasento, traktion ja mobilisoinnin asteet)

-        hallitsee tyypillisimmät teippaustekniikat

-        hallitsee tules-fysioterapiaan liittyvän kliinisen päättelyn perusteet

Opiskelumateriaali

Buckup, K . 2008. Clinical Tests for the Musculoskeletal System. Thieme. Stuttgart.

Ferguson, F. 2009. A Pocket Book of Managing Lower Back Pain. Churchill Livingstone Elsevier.

Hertling, D. & Kessler, R. 1996. Management of Common Musculoskeletal Disorders: Physical Therapy Principles and Methods. Lippincott. Philadelphia.

Magee, D. 2008. Orthopedic physical assessment. St Louis: Missouri Elsevier Saunders.

Richardson, C., Hodge, P., Hides, J. 2005. Terapeuttinen harjoittelu ja keskivartalon hallinta. Jyväskylä: Gummerus.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

  • No labels