Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamisavoitteet

Opiskelija osaa

- tunnistaa kehittämis- ja tutkimusmenetelmien peruskäsitteet

- käsitellä kriittisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää informaatiota

- toteuttaa opinnäytetyön ohjattuna työelämä- tai hanketoimijan toimeksiantona

- noudattaa tutkivan kirjoittamisen perusteita

- tunnistaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähestymistavat

- noudattaa hyvää tieteellistä käytännettä ja välttää sen loukkauksia

- soveltaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa osana omaa ammattiosaamistaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

  • No labels