Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

aineiston käsittely (litterointi, koodaus)

laadullisen analyysin perusteet (sisällönanalyysi)

tilastollisen analyysin perusteet (SPSS)

tulosten tulkinta ja johtopäätökset

tutkimuksen luotettavuus

Suoritustapa ja arviointi

aktivoiva opetus

verkko-opiskelu

tehtävät

harjoitukset

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit:

Opiskelumateriaali

Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset

Eskola, J. & Suoranta, J. 2001. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino.

Heikkilä, A., Jokinen,P. & Nurmela, T. 2008. Tutkiva kehittäminen. WSOY.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2008. Tutki ja kirjoita. Tammi.

Kananen J.(2008) Kvali. Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 93. 

Kananen J.(2008)Kvantti. Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 89.

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, P. 2009. Tutkimus hoitotieteessä. WSOY.

Metsämuuronen J. (2003)Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. International Methelp Ky.

Menetelmäopetuksen tietovaranto http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/ Tampereen yliopisto.

Metsämuuronen, J. 2002. Mittarin rakentaminen ja testiteorian perusteet. Metodologia –

sarja 6. Helsinki: Methelp

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi.

Uusitalo H.(1995)Tiede, tutkimus ja tutkielma.Johdatus tutkielman maailmaan. WSOY.

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Tammi.

Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa - Määrällisen tutkimuksen perusteet. Tammi.

  • No labels