Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa tarkastella työelämän toimintaa, hankkeita, palveluita ja tuotteita tutkimus- ja kehittämisosaamisen periaatteiden mukaan

- osaa ideoida, valmistella, toteuttaa, arvioida ja julkaista opinnäytetyön ja raportoida sen oman alansa tietoperustan, informaatio-osaamisen ja tutkivan kirjoittamisen periaatteiden mukaan

- osoittaa asiantuntijuutensa oman alansa työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

- ymmärtää opinnäytetyön tuloksena saavutetun uuden tiedon, toiminnan, palvelun tai tuotteen välittömästä hyödynnettävyyden työelämässä tai hankkeessa.

Sisältö

Ideointi- ja valmisteluvaihe 3 op (5. lukukausi)

Toteutusvaihe 7 op (6.lukukausi)

Arviointi- ja julkaisuvaihe 5 op (7. lukukausi)

- opinnäytetyön ideointi, valmistelu, toteuttaminen, arviointi, julkaiseminen ja hyödyntäminen työelämässä/hankkeessa

- tutkimus- ja kehittämisosaamisen soveltaminen

- informaatio-osaamisen soveltaminen

- kirjallisen ja suullisen raportoinnin soveltaminen

Suoritustapa ja arviointi

- itsenäinen tai parityöskentely

- ohjausryhmätyöskentely

- seminaarityöskentely ja esitykset (suunnitelma- ja julkaisuseminaarit)

- opinnäytetyön raportointi

- kypsyysnäyte, arviointi: hyväksytty/hylätty

- muu erikseen sovittava julkaisutoiminta

- arvosana: 1 - 5, Lahden ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointikriteerit, ks. erillinen ohje.

Opiskelumateriaali

-Lahden ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohje.
-Opinnäytetyön aiheeseen, tietoperustaan, aikaisempiin tutkimuksiin ja tutkimus- ja kehittämismenetelmään liittyvä materiaali.

  • No labels