Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- kehittää omaa johtamisnäkemystään ja johtamistaitojaan, työyhteisön toimivuutta ja työhyvinvointia

- eritellä työyhteisössä ilmeneviä johtajuuteen liittyviä kysymyksiä ja johtamisen psykologiaa

- hankkia johtamista käsittelevää tutkimustietoa

Sisältö

Itseohjautuvuus oppimisessa ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), esimiehen asema, rooli, valta ja vastuu työyhteisössä, työyhteisön toimivuus ja työhyvinvointi johdon haasteena, johtamisen etiikka, esimiehen viestintä- ja ilmaisutaidot, johtamista koskeva tutkimus.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, verkko-opetus, workshopit ja kirjallisuusessee.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali:

Erikseen sovittavat kansainväliset tieteelliset artikkelit.

Muu erikseen ilmoitettava materiaali.

  • No labels