Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- soveltaa arvioinnin peruskäsitteitä, arvioinnin suutauksia ja suunnitella arviointiprosessin

- soveltaa arviointitietoa toiminnan kehittämiseen

- soveltaa laatutyökaluja organisaation toiminnan kehittämisessä

Sisältö

Arvioinnin peruslähtökohdat ja erilaiset arviointistrategiat, vaikuttavuuden arviointi, laatujärjestelmä ja laadun kehittäminen, prosessien kuvaaminen ja arviointi.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen luento-, verkko- ja seminaariopetukseen ja kirjallisuuden suorittaminen. 

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Robson, C. 2001. Käytännöllisen arvioinnin perusteet. Tammi: Helsinki.

Virtanen, P. 2007. Arviointi. Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Edita: Helsinki.

Muu erikseen ilmoitettava materiaali.

  • No labels