Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- esitellä kunnallistalouden peruskäsitteet ja taloussuunnittelun periaatteet

- perustella taloudellisen ajattelun merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa

- soveltaa kunnallistalouden periaatteita yksikkötason talouden suunnittelussa ja toteutuksessa

Sisältö

Kuntatalouden perusteet, kunnan talousarvio, talouden suunnittelu ja ohjaus kunnassa, yksikön taloushallinto, kustannuslaskenta.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen luento-, verkko- ja seminaariopetukseen. 2 - 4 esseetä, joissa sovelletaan kurssilla opittua.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Kuntatalous  - monen muuttujan summa. 2008. Helsinki: Kuntaliitto.

Kolehmainen, S. 2007. Tuotteistus ja kustannuslaskenta tilaaja-tuottajamallissa. Helsinki: Kuntaliitto.

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

laatimisesta.  Helsinki: Kuntaliitto.

Muu erikseen ilmoitettava materiaali.

  • No labels