Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- suunnitella työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämishankkeen

- hyödyntää erilaisia työelämän kehittämismenetelmiä

- hyödyntää tutkimustietoa työelämän kehittämiseksi

Sisältö

Tieteellinen tutkimus tutkimuksellisen kehittämisen perustana, tutkimuksellisen kehittämishankkeen prosessi ja tavoitteet, tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnittelu ja toteuttaminen.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, verkkotyöskentely ja itsenäinen opiskelu. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Heikkilä, A., Jokinen, P. & Nurmela, T. 2008. Tutkiva kehittäminen. Avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit.

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

Muu erikseen ilmoitettava materiaali.

  • No labels