Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- perustella tutkimukselliseen kehittämishankkeeseen tarkoituksenmukaisen toteutustavan

- arvioida toiminnallisten menetelmien soveltuvuutta tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa

- soveltaa menetelmällisiä ratkaisuja ja aineiston analyysitapoja tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa

- raportoida ja perustella tutkimuksellisen kehittämishankkeen tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti.
Sisältö

Erilaisten tutkimus- ja kehittämismenetelmien hyödyntäminen tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa.
Suoritustapa ja arviointi
Osallistuminen lähiopetukseen, verkkotyöskentely ja itsenäinen opiskelu. Arviointi asteikolla T 1 – K 5.
Opiskelumateriaali
Alasuutari, P., Bickman, L. & Brannen, J. 2008.  The Sage handbook of social research methods. Thousand Oaks & London: Sage.
Heikkinen, H.L.T., Rovio, E. & Syrjälä, L. (toim.). 2006. Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2012. Tutki ja kirjoita. 17. p. Helsinki: Tammi.

Koshy, E., Koshy, V.  & Waterman H. 2011. Action research in health care. London: Sage.

Patton, M.Q. 2001. Qualitative research and evaluation methods Thousand Oaks: Sage.
Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere University Press. Tampere.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.
Muu erikseen ilmoitettava materiaali.

  • No labels