Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämishankkeen

- soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä

- hyödyntää tutkittua tietoa toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä

- viestiä asiantuntevasti suullisesti ja kirjallisesti oman alansa kehittämisestä

Suoritustapa ja arviointi

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi. Osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja opinnäytetyöseminaareihin. Kypsyysnäyte. Arviointi asteikolla 1 - 5.

  • No labels