Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA
Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto

Ajoneuvomuotoilun pääaine 240 op

Ajoneuvomuotoilun koulutus painottuu muotoiluvalmiuksien kehittämiseen. Koulutuksen aikana opiskelija
saa ammatin vaatiman teoriaperustan. Lisäksi pyrkimyksenä on kehittää opiskelijan konstruktiivista ja
esteettistä ajattelukykyä, muodonantotaitoa, kommunikointikykyä sekä kykyä soveltaa teoriaa käytäntöön.
Opiskelijalla tulee olla valmiudet huomioida työssään mm. tuotteiden ulkomuoto, toiminta ja taloudelliset
vaatimukset käyttäjän, valmistajan sekä ympäristön kannalta. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija
kokonaisvaltaiseen tuotekehitystoimintaan. Koulutustavoitteiden saavuttaminen ja ammatissa menestyminen
edellyttävät halukkuutta ja kykyä jatkuvaan tiedonhankintaan sekä yhteistyökykyä eri alojen asiantuntijoiden
kanssa.

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä erilaisten ajoneuvojen suunnittelu- ja muotoilutehtävissä.
Ajoneuvomuotoilusta valmistuneilla on valmiudet suorittaa alan jatko-opintoja ja seurata alansa ammatillista
kehitystä. Ajoneuvomuotoilua käsitellään niin henkilökohtaisen liikkumisen kuin julkisen henkilö- ja
tavaraliikenteen näkökulmista. Yhtenä osa-alueena on erilaisten työ- ja hyötyajoneuvojen muotoilu.
Merkittävä osa opiskelusta toteutetaan erilaisissa projekteissa yhteistyössä alan yritysten kanssa.


KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva 1 12 op

 

 

 

 

 

05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

9

 

 

 

 

05PVÄRIH Värihahmotus 3 op

3

 

 

 

 

Kuva 2 12 op

 

 

 

 

 

05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 op

 

3

 

 

 

05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I, 3 op

 

3

 

 

 

05PLASTSOM2 Plastinen sommittelu II, 3 op

 

 

3

 

 

Taiteen historia ja teoria 9 op     
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05PMUOHIST Muotoilun historia 3 op 3   

AMMATTIOPINNOT 133 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Muotoilun perusteet 15 op

 

 

 

 

 

05JOHDMUOP Johdatus muotoiluopintoihin 3 op

3

 

 

 

 

05MUTEKÄPA Muotoilun teoria ja käsitteistö 3 op

3

 

 

 

 

05MUOPRO1 Muotoiluprosessi 1 op

3

 

 

 

 

05PÄÄTUOP1 Pääainetta tukevat opinnot 13    

Muotoilun dokumentointi 10 op

 

 

 

 

 

05DIGTOILAI Digitaalinen toimintaympäristö ja -laitteisto 1 op

1

 

 

 

 

05MUOPIIR Muotoilupiirtäminen 4 op

4

 

 

 

 

05OHJMUVA Ohjelmisto-opetus 5 op

5

 

 

 

 

Materiaalipaja 15 op

 

 

 

 

 

05OHJMUVA Ohjelmisto-opetus 5 op

5

 

 

 

 

05MATMUOVI Materiaalipaja, muovi 5 op

5

 

 

 

 

05MATEPUU Materiaalipaja, puu 5 op

5

 

 

 

 

Moniulotteinen muotoilu 17 op

 

 

 

 

 

05MUOPRO2 Muotoiluprosessi 2, 3 op

 

3

 

 

 

05KÄYTMUPA Käyttäjälähtöinen muotoilu 5 op

 

5

 

 

 

05YMPMUPA Ympäristötehokas muotoilu 4 op

 4   
05PÄÄTUOP2 Pääainetta tukevat opinnot 2, 5 op 5   
Muotoilun presentointi 1, 15 op     

05MUOTPORT Muotoilijan portfolio 2 op

 2   

05ESTEKMUOP Esitystekninen muotoilupiirtäminen 2 op

 2   

05MUODIGIVK Muotoilijan digitaalinen valokuvaus 2 op

 2   

05KÄYOHJ Käyttögraafiset ohjelmistot 4 op

 4   
05MALLVI1 Mallinnus- ja visualisointiohjelmistot 1, 5 op 5   
Muotoilupaja 14 op     

05MUPAME Muotoilupaja, metalli, 3 op

 3   

05MUOTMUOVI Muotoilupaja, muovi 3 op

 3   

05MPAJOMT Muotoilupaja, ajoneuvoteollisuuden mallitekniikat 3 op

  3  
05KOKEELPAJ Kokeellinen muotoilupaja 5 op  5  
Muotoilija ja tuotekehitys 23 op     

05TUOKEHPR Tuotekehitysprosessi 5 op

  5  

05PROJHALL Projektinhallinta 3 op

  3  

05TAUSTA Taustoitus ja tietoperusta 5 op

  5  

05MUOTKANS Muotoilu ja kansainvälisyys 5 op

  5  
05PÄÄTUO3PA Pääainetta tukevat opinnot 3, 5 op  5  
Muotoilun presentointi 2, 10 op     

05KLSAJO Käyttöliittymäsuunnittelu (Human machine interface) 4 op

  4  

05MALLVI2 Mallinnus- ja visualisointiohjelmistot 2, 3 op

  3  
05MUOCADCAM Cad/Cam 3 op  3  
Ammatillinen profiloituminen 17 op     

05STRAMU Strateginen muotoilu 4 op

   4 

05MUOTIDEPA Muotoilijaidentiteetti 5 op

   5 

05TULEVTPA Tulevaisuuden tutkimus 5 op

   5 
05PÄÄTUO4PA Pääainetta tukevat opinnot 4, 3 op   3 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 15 op

 

 

 

 

 

Työharjoittelu 15 op

 

 

 

 

 

Harjoittelu II 15 op

 

 

 

 

 

Yritysyhteistyöprojektit, t&k-toiminta 15 op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

05POPINNÄYT Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

15

 

 ops1314-mi-ajoneuvomuotoilu.pdf 23.4.2013

  • No labels