Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin tavoitteet

Tässä moduulissa perehdytään hyvään hoitamiseen elämän eri vaiheissa. Moduulin jälkeen sinulla on perhehoitotyön teoreettista tietoa ja osaamista kohdatessasi ja hoitaessasi erilaisia potilaita/asiakkaita ja heidän perheitään. Elämänkaariajattelu sitoo moduulin eri opintojaksot toisiinsa ja osaat tarkastella sekä yksilöiden että perheiden elämäntilanteita myös koko elämänkaaren näkökulmasta. Moduulin jälkeen osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hyvää hoitotyötä sekä tukea lapsiperheiden hyvinvointia. Lisäksi osaat tarkastella ikääntyneen ihmisen hoitamiseen liittyviä erityispiirteitä ja vastata niihin hoitotyön keinoin eri ympäristöissä näyttöön perustuvaan tietoon pohjaten. Moduuliin on integroitu ruotsinkielen opinnot, jolloin osaat toimia eri-ikäisten terveydenhuollon asiakkaiden kanssa myös ruotsin kielellä. 

Ammatillisen kasvun tavoitteet: Opiskelijana päivität henkilökohtaisen opintosuunnitelma ja esität tuutoropettajalle suunnitelman opintojen loppuunsaattamisen aikataulusta. Osaat hyödyntää urasuunnittelussa tietoa ja kokemuksiasi terveydenhuollon toimintaympäristöistä. Osaat tehdä sairaanhoitajuuteen kuuluvaa eettistä pohdintaa luontevana osana opintoja.

Kompetenssit: Oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, kansainvälistymisosaaminen

  • No labels