Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01SUO ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • arvioida ja tulkita erilaisten viestien merkityksiä
 • kehittää viestintätaitojaan
 • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti  työelämän asiakastilanteissa
 • osaa työskennellä kokous- ja neuvottelutilanteissa
 • suunnitella ja tuottaa oikeakielisiä asiakastekstejä sekä tieteellisiä artikkeleita.

Sisältö

Työelämän tekstilajit, opiskelutekstit, artikkeli, ryhmätyön menettelytavat, kokouksen ja neuvottelut, puhe, suullinen raportointi.

Toteutus ja arviointi

Aktivoiva lähiopetus, verkkotehtävät, artikkeli, kielenhuollon koe.

Arviointi asteikolla 1–5

Arviointikriteerit

5 Opiskelija osaa

 • tuottaa asiatyylistä artikkelitekstiä, joka täyttää lähdekriittisen tieteellisen tekstin kriteerit
 • suunnitella ohjetekstejä ja raportteja eri kohderyhmille
 • yhdistää erilaisia ryhmätyön menetelmiä kokous- ja neuvottelutilanteissa
 • tulkita erityyppisten asiakkaiden viestintää ja tehdä sen pohjalta toiminnallisia johtopäätöksiä
 • soveltaa suulliseen esitykseen opiskelualansa tietoa.

 

3 Opiskelija osaa

 • tuottaa asiatyylistä esseetekstiä, jossa sovellettu lähdekritiikkiä
 • tuottaa ohjetekstejä ja raportteja
 • arvioida ryhmätyön menetelmien käyttöä kokous- ja neuvottelutilanteissa
 • tulkita erityyppisten asiakkaiden viestintää
 • suunnitella suullisen esityksen.

 

1 Opiskelija osaa

 • tuottaa ammattialansa tekstiä
 • tunnistaa ohjetekstejä ja raportteja
 • määritellä kokous- ja neuvottelutilanteen rakenteen
 • verrata erityyppisten asiakkaiden viestintää
 • kuvata suullisesti oman alansa ammattitilanteita.

 

Opiskelumateriaali

Jokin seuraavista:

Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2010. Tekniikan viestintä. Helsinki: Edita Prima,

Mattila, H., Ruusunen, T. ja Uola, K. 2006. Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY,

Niemi, T., Nietosvuori, L. & Virikko, H. 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita Prima,

Roivas, M. & Karjalainen, A.-L. 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita,

lisäksi verkkomateriaali.

 • No labels