Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


_______________________________________________________________
Laitteen nimi ja sarjanumero

_______________________________________________________________________________________
Laina-aika ja tarkoitus

 1. Käyttösopimus antaa lainaajalle oikeuden käyttää koulutuskeskus Salpauksen laitetta. Sopimus on voimassa yllä määritellyn laina-ajan. 
 2. Laite on tarkoitettu oppimisvälineeksi. Käytön tulee olla lakien, hyvien tapojen ja oppilaitoksen sääntöjen mukaista.
 3. Laitetta ei saa käyttää musiikin tai muun Teoston sopimusten alaisen materiaalin tallennukseen eikä minkään laittoman sovelluksen käyttöön. Laitteen käyttöjärjestelmän lukituksen avaaminen on kiellettyä.
 4. Laitteeseen ladataan oppilaitoksen määrittämiä ohjelmia/sovelluksia oppilaitoksen hallinnoimalle tilille. Lainaaja voi tehdä opettajalle ehdotuksia laitteen oppimiskäyttöä edistävistä sovelluksista. Laitteeseen voi ladata sovelluksia lainaajan omalta iTunes tililtä, kunhan ne eivät vaikeuta laitteen käyttöä oppimistilanteessa. Lainaaja vastaa näistä itse.
 5. Materiaalia tuotettaessa ja julkaistaessa opiskelija noudattaa lakeja ja asetuksia tietosuojaan, yksityisyydensuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyen. Lainaajan tulee olla ehdottoman tarkka asiakkaiden yksityisyyden ja salassapitovelvollisuuden täyttymisestä mm. terveydenhuollossa. Lisätietoa bit.ly/liiteoikeudet
 6. Laitetta ei saa lainata ulkopuolisten käyttöön. Laitetta saa kuitenkin käyttää työssäoppimispaikoilla yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa tai muissa vastaavissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa.
 7. Sopimuksen tehnyt lainaaja on vastuussa laitteesta. Lainaaja sitoutuu käsittelemään laitetta huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen huolehtien myös sen puhtaudesta.
 8. Opiskelijalla on korvausvelvollisuus, jos laite rikkoutuu tahallisen toiminnan tai erityisen huolimattomuuden vuoksi.
 9. Jos lainaaja ei noudata käyttösopimuksen toimintatapoja, laitteen käyttösopimus voidaan purkaa.

 10. ___________________________________________________________________________________________    

Allekirjoittamalla vakuutan, että olen ymmärtänyt, hyväksynyt ja sitoutunut noudattamaan sopimusta.

______________________________________________________________________________
Lainaajan nimi, ryhmätunnus ja puhelinnumero

______________________________________________________________________________
Paikka ja päivämäärä                                                            Allekirjoitus

______________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus (mikäli lainaaja alle 18 vuotta)            Nimenselvennys ja puhelinnumero

______________________________________________________________________________
Koulutuskeskus Salpauksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys

______________________________________________________________________________
Palautus pvm ja vastaanottajan allekirjoitus sekä nimenselvennys

Koulutuskeskus Salpaus 1.11.2013 CC BY-SA bit.ly/tutkivasalpaus HT/LL


 • No labels