Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLTKM05 TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISEN MENETELMÄT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää työelämän kehittämis- ja innovointimenetelmiä
  • osaa toimia innovoivalla ja tutkivalla asenteella sekä kehittävän työnotteen mukaisesti
  • osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta kehittämistyössä
  • osaa arvioida tiedon luotettavuutta
  • osaa lukea ja tulkita tilastollisten tutkimusraporttien sisältöä

Sisältö

  • työelämän kehittämis- ja innovointimenetelmiä ml. ketterät menetelmät
  • yleisimpiä tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä esim. Peste-analyysi, tulevaisuuspyörä, skenaariotyöskentely, 8-kenttä-SWOT, jne
  • aineiston kerääminen ja analysointi
  • tiedon luotettavuus, tilastollisten tutkimusraporttien tulkinta

Toteutus ja arviointi

Aktiivisuus lähiopetuksessa, oppimistehtävät ja kehittämistehtävä tai tentti. Arviointi asteikolla 0–5

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

  • No labels