Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 

04TAL010 Hyvä tilinpäätöskäytäntö 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa kirjata erilaisia liiketapahtumia
- ymmärtää maksu- ja suoriteperusteisuuden eron
- osaa laatia kirjanpidon ja tilinpäätöksen atk-perusteisesti
- ymmärtää hyvän kirjanpitotavan periaatteet
- hallitsee tilinpäätöksen julkistamisen ja viranomaisraportoinnin
- sisäistää Kilan yleisohjeiden merkityksen ja osaa soveltaa niitä käytäntöön
- osaa laatia itsenäisesti tilinpäätösanalyysin valitsemalleen kohdeyritykselle hyödyntäen erilaisia analysointimenetelmiä
- ymmärtää tilintarkastuksen merkityksen yrityksen valvontajärjestelmässä
- hallitsee tilintarkastajan raportoinnin

  • No labels