Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL012 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa toimia hyvän kirjanpitotavan mukaan
  • osaa laatia tilinpäätöksen ja tehdä viranomaisraportoinnin
  • sisäistää Kilan yleisohjeiden merkityksen ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Sisältö

Hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätösperiaatteet, tilinpäätöksen sisältö ja tilinpäätöksen julkistaminen pysyvien vastaavien arvostus ja suunnitelman mukaiset poistot, vaihto-omaisuuden arvostus ja tuloutusperiaatteet, vapaaehtoiset ja pakolliset varaukset, oman pääoman rakenne yritysmuodoittain,asunto-osakeyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös, yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös

Edeltävä osaaminen

Kirjanpito ja tilinpäätös 5 op

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitustehtävät.
  2.  Etäopetus: Oppimistehtävä
  3.  Tentti. arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

Tomperi, S. 2013. Kehittyvä kirjanpitotaito ja harjoituskirja. Edita. Kilan yleisohjeet WSOYpro.fi

  • No labels