Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL013 TILINPÄÄTÖSANALYYSI JA TILINTARKASTUS 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laatia  tilinpäätösanalyysin valitsemalleen kohdeyritykselle
  • osaa selittää tilintarkastuksen merkityksen yrityksen valvontajärjestelmässä  ja raportoida siitä

Sisältö

Tilinpäätösanalyysin hyväksikäyttö päätöksenteossa, tilinpäätösanalyysin vaiheet, tuloslaskelman ja taseen oikaiseminen, tunnusluvut ja niiden tulkinta, kassavirta-analyysi,yrityksen taloudellisten ongelmien havaitseminen, yrityksen valvonta, tilintarkastussäännökset, tilintarkastajan raportointi

Edeltävä osaaminen

Tilinpäätöksen laadinta 5 op

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoiitustehtävät.
  2.  Etäopetus: Oppimistehtävät. Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali

Yritystutkimus ry. 2011. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus. Opettajan myöhemmin ilmoittama materiaali 

  • No labels